Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met GROEN- TECHNIEK.be BV worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden, en alle transacties met GROEN-TECHNIEK.be BV zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar GROEN-TECHNIEK.be BV. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van GROEN-TECHNIEK.be BV.

2. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief BTW volgens het geldende tarief en indien van toepassing inclusief recupel & bebat. Verder zijn de prijzen exclusief levering en installatie, tenzij duidelijk anders vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Een prijsherziening kan worden voorzien teneinde de schommelingen in de kosten van lonen en materialen te ondervangen die zich voordoen nadat de overeenkomst werd ondertekend.

Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen mogelijk onjuist worden geprijsd. In dat geval zijn wij niet verplicht de goederen (op basis van deze verkeerde prijs) te leveren. Wij zullen ofwel uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of wij zullen u contacteren met de vraag of u (op basis van de juiste prijs) verder wilt gaan met de bestelling. Indien wij niet in staat zijn om u te contacteren of indien u niet verder wilt gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen wij uw bestelling annuleren en de prijs die u reeds heeft betaald terugbetalen.

Wanneer de juiste prijs van de goederen minder is dan ons vermelde prijs, kunnen wij (naar eigen goeddunken) verder met uw bestelling en het lagere bedrag in rekening brengen bij verzending.

3. Bestellingen

Om een product aan te kopen, dient u op de “bestel”-knop te klikken. Vervolgens krijgt u een venster te zien waarin u al uw contact- en facturatiegegevens dient in te vullen. Hierna kan u opteren om uw bestelling af te halen of te laten leveren (meer informatie hierover – zie 4.1 en 4.2).

4. Levering

4.1 Leverinformatie

Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 30 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Ingeval we niet in staat zijn om de goederen binnen de 30 dagen te leveren, kunnen de ongeleverde bestellingen / producten, zonder tweezijdig akkoord, door zowel de klant als GROEN-TECHNIEK BV, geannuleerd worden, op eender welk ogenblik. GROEN-TECHNIEK BV stelt de klant voorheen op de hoogte van de laattijdige levering. Indien de betaling al is voldaan, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 dagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

Goederen worden geleverd via Bpost/Post NL/GLS/DPD of eigen transporteur.

4.2 Leverprijzen

Onze verzendkosten zijn variabel, afhankelijk van bepaalde criteria nl. hoeveelheid producten die tegelijk worden besteld, waarde van de producten en het leveringsadres. Om de juiste prijs te berekenen plaats je de producten in het winkelmandje en vul je het leveringsadres in.

5. Artikelen retourneren en ruilen

We willen dat u volledig tevreden bent over elke aankoop bij GROEN-TECHNIEK.be BV en streven ernaar om u te allen tijde uitstekende kwaliteit, waar voor uw geld en een prima service aan te bieden. Indien u een artikel (artikelen) wenst terug te sturen om het te ruilen, of indien u hebt besloten om het niet te houden, gelieve dan de goederen in originele verpakking (incl. de betreffende factuur en uw schrijven van herroeping) binnen de 14 dagen na levering naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel (de artikelen) of we betalen de kostprijs terug. Enkel artikelen die zich nog in nieuwstaat in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen & factuur of aankoopbewijs, kunnen worden teruggenomen, met uitzondering van printplaten, batterijen en motor gestuurde onderdelen.

Conform de reglementering inzake afstandsverkoop hebt u het recht om binnen de 14 dagen, te rekenen vanaf de dag na de leveringsdatum, elke bestelling te annuleren die u via de website hebt geplaatst met het oog op terugbetaling. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt GROEN-TECHNIEK.be BV zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen & schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dit geldt niet voor bederfbare goederen, ongezegelde software of artikelen die volgens uw instructies werden gepersonaliseerd of gemaakt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Groen-Techniek.be, Vijfbunderstraat 37A, 9220 Grembergen - webshop@GROEN-TECHNIEK.be - +32 (0)9 395 11 26) via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijke per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Noteer steeds in uw schrijven uw naam, adres (straat & nummer, postcode & plaats), e-mailadres en telefoonnr.). U dient op redelijke wijze zorg te dragen voor de artikelen en alle originele verpakkingen te bewaren. De artikelen moeten worden geretourneerd binnen de 14 dagen nadat u ons uw annuleringsbericht hebt toegestuurd. Alle artikelen worden op uw kosten geretourneerd, tenzij wanneer het gaat om beschadigde of onjuiste artikelen, in welk geval we de kosten terugbetalen bij ontvangst van de artikelen. Indien we de artikelen in ongebruikte staat en in hun originele verpakking met alle toebehoren ontvangen, ontvangt u de terugbetaling binnen de 14 dagen na uw annuleringsbericht.

Indien u een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, gelieve een duidelijke

beschrijving van de beschadiging binnen de 14 dagen samen met het artikel (de artikelen) in zijn originele verpakking (incl. betreffende factuur en uw schrijven van herroeping) naar ons terug te sturen. Wanneer dit aangewezen is, ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs terug, inclusief alle gemaakte leveringskosten. De klant is verantwoordelijk voor de verzending van de goederen.

Voor het terugsturen van goederen tot 30kg heeft u een maximale verzendkost van 20 euro. Dit is een raming volgens de geldende tarieven.

6. Garantie

Op alle aangeboden producten geldt een garantie tegen gebreken als gevolg van fabricage- of materiaalfouten. De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van de originele factuur (tenzij anders vermeld). Gebreken die door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik worden veroorzaakt, vallen niet onder de garantie.

Om een waarborgclaim in te dienen, dient u het artikel samen met een kopie van de originele factuur terug te brengen naar:

GROEN-TECHNIEK.be BV
T.a.v. GARANTIE VERWERKING
Vijfbunderstraat 37a
B-9200 Grembergen

Duid op een goed zichtbare wijze aan waar het artikel een gebrek vertoont of welk onderdeel niet werkt. Alle artikelen moeten schoon en droog worden geretourneerd, zoniet kunnen ze zonder meer naar u worden teruggestuurd.

7. Producten

Alle producten worden alleen verkocht, tenzij anders wordt vermeld. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.

8. Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdsspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

9. Inhoud

Alle informatie die op onze website opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

10. Prijzen en drukfouten

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen, maar hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

11. Betalingsvoorwaarden

Onder voorbehoud van goedkeuring door onze klantendienst en zonder andere uitdrukkelijke vermelding op de factuur, dient de betaling bij ontvangst te gebeuren en zonder disconto. In geval van wanbetaling binnen de voorziene termijn van het volledige factuurbedrag of van een deel ervan, wordt deze factuur en alle andere facturen onmiddellijk en met recht opeisbaar. Wij behouden ons eveneens het recht voor om alle lopende bestellingen op te schorten of te ontbinden. De niet, of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van een interne en externe invorderingsprocedure.  Bij niet, of onvolledige betaling zal voor elke bijkomende herinnering een aanmaningskost aangerekend worden van 7.5 euro plus de op het ogenblik van de verzending geldende portkosten. Bij de tweede herinnering, zal een verwijlintrest en een forfaitaire vergoeding toegevoegd worden conform Boek XIX Wetboek van Economisch Recht als volgt:

  1. Verwijlinteresten conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
  2. Een forfaitaire vergoeding van:
    1. 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro;
    2. 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 01 en 500 euro als verschuldigde saldo tussen 150.01 en 500 euro is;
    3. 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 is.

De geschillen betreffende de betaling of de uitvoering van de leveringen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West- Vlaanderen.

12. Eigendom van goederen
Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van GROEN-TECHNIEK.be BV tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.

13. Klachten
Alle klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar webshop@GROEN TECHNIEK.be. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 dagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee en houden we u op de hoogte van elk onderzoek.

Indien u klachten of opmerkingen per brief wenst door te geven, kan u zich richten aan:

GROEN-TECHNIEK.be BV
T.a.v. VERWERKING KLACHTEN
Vijfbunderstraat 37a
B-9200 Grembergen

14. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die worden vermeld op een offerte, overeenkomst of opdracht worden door Grasrobots.be verwerkt overeenkomstig de Wet bescherming Persoonsgegevens/de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aan de hand van deze verwerking kan Grasrobots.be de opdracht uitvoeren of de (koop)overeenkomst uitvoeren en eventuele garantie verplichtingen nakomen; een optimale service verlenen; hem in geval van een gerechtvaardigd belang tijdig voorzien van actuele productinformatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. In geval van verwerking van persoonsgegevens in de zin van de wet ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de consument bij Grasrobots.be aan te tekenen verzet gehonoreerd. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de importeur, de aan haar gelieerde ondernemingen, haar verkooporganisatie, bemiddelaars en/of aanbieders van verzekerings-en financieringsproducten in het kader van productinformatie, directe (marketingactiviteiten, het doen van klantentevredenheids- en marktonderzoeken, het uitvoeren van terugroepacties, ondersteuning- en onderhoudsdoeleinden en andere (service-)diensten.

15. Contactgegevens
GROEN-TECHNIEK.be BV
Henri Lebbestraat 108
B-8790 WAREGEM
België
webshop@GROEN-TECHNIEK.be.
+32 9 395 11 26

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0821.742.428 en bij het RPR Kortrijk en met btw-nummer BE0821.742.428.
Rekeningnummer BNB-Paribas Fortis: IBAN BE19 0018 9656 4612 – BIC GEBABEBB

16. Auteursrecht en kopierecht
De inhoud van deze website en andere publicaties van GROEN-TECHNIEK.be BV zijn eigendom of staan onder licentie van GROEN-TECHNIEK.be BV of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.

Toch liever meer service?

Winkelwagen
Scroll naar boven